Bản đồ Google
DNTN DỊCH THUẬT CHÍNH XÁC HÀNG ĐẦU
TOP ACCURA TRANSLATION PTE.
Địa chỉ: Số 50, Đường số 17, KDC Hiệp Thành 3, P. Hiệp Thành,
Tp. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương - Điện thoại: 0964257071

Email: info@topaccura.com.vn - Website: www.topaccura.com.vn
Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 3702186110
DỊCH VỤ DỊCH THUẬT - DỊCH VỤ QUẢNG CÁO
DỊCH VỤ THIẾT KẾ WEBSITE (SONG NGỮ ANH - VIỆT)

4 bước để có một bản dịch Tiếng Anh
1. Tham khảo Mẫu Hợp Đồng Xây Dựng trên website này và soạn ra tài liệu của
chính bạn
. 2. Gửi tài liệu của bạn cho chúng tôi theo địa chỉ info@topaccura.com.vn.
3. Nhận báo giá và thanh toán theo báo giá. 4. Nhận bản dịch được gửi qua email.
CHÚ Ý: Mẫu Hợp Đồng Xây Dựng dưới đây chỉ có tính chất tham khảo.
Chọn loại mẫu: Chọn số:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

------o0o------
HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG

Hợp Đồng này được lập vào ngày 18 tháng 12 năm 2021 giữa:

CÔNG TY THƯƠNG MẠI MUA BÁN ĐỦ THỨ

Địa chỉ: Số 548, Đường 45, Phường Cá Kho Tộ, Thành phố Đông Bắc, Tỉnh Đông Nam.
Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 370A8B9C12
Điện thoại: (+84) 963ABCDE4 - Email: giamdoc@muamaybandat.congty
Số tài khoản ngân hàng: 01234KMNOP, tại ngân hàng Thái Dương – Chi nhánh Đông Bắc.
Đại diện bởi: Bà Nguyễn Thị Mua Bán
Sau đây được gọi tắt là “Chủ Sở Hữu

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG XÂY ĐỦ MỌI THỨ

Địa chỉ: Số 335, Đường 70, Phường Ba Sa, Thành phố Tây Bắc, Tỉnh Tây Nam.
Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 370KTMN92U
Điện thoại: (+84) 963PQRST4 - Email: xaydumoithu@dahuou.congty
Số tài khoản ngân hàng: 43210KMNOP, tại ngân hàng Thái Dương – Chi nhánh Tây Bắc.
Đại diện bởi: Ông Nguyễn Văn Xây Nhà
Sau đây được gọi tắt là “Chủ Thầu

Chủ Thầu và/hoặc Chủ Sở Hữu, trong Hợp Đồng này, còn có thể được gọi chung là “Bên” hoặc “các Bên”.

Chủ Thầu mong muốn tham gia vào Hợp Đồng này cùng với Chủ Sở Hữu để cung cấp nhân lực và vật tư cho dự án trung tâm thương mại tọa lạc tại Số 2000, Đường Vũ Trụ, Phường Cá Kho Tộ, Thành phố Đông Bắc, Tỉnh Đông Nam, (sau đây được gọi tắt là “Dự Án”), căn cứ theo các tài liệu thiết kế ghi ngày 14/04/2020, các bản vẽ kỹ thuật ghi ngày 30/06/2020, và các tài liệu về thông số kỹ thuật vật liệu xây dựng ghi ngày 27/07/2020, (sau đây được gọi tắt là “Tài Liệu Dự Án”) mà được chuẩn bị bởi Công ty Kiến Trúc Kiến Và Trúc (sau đây gọi tắt là Công ty Kiến Trúc), và được đính kèm trong Phụ Lục 1 của Hợp Đồng này. Hợp Đồng này bao gồm tất cả các điều khoản và điều kiện, và tất cả các tài liệu khác được liệt kê trong Hợp Đồng này, và những chỉnh sửa bổ sung được ban hành sau khi ký kết Hợp Đồng này.

Chủ Sở Hữu đã cung cấp cho cho Chủ Thầu tất cả các Tài Liệu Dự Án, và Nhà Thầu đã đồng ý chịu trách nhiệm cho việc sao chép Tài Liệu Dự Án phù hợp cho công việc của Chủ Thầu, và

Tài Liệu Dự Án đã được nghiên cứu cẩn thận bởi Chủ Thầu và bởi những đại diện của Chủ Thầu. Chủ Thầu đồng ý rằng Tài Liệu Dự Án là đầy đủ và chính xác liên quan đến tất cả các công việc dự định sẽ được thực hiện bởi Chủ Thầu. Chủ Thầu nhận tất cả trách nhiệm cho bất kỳ phần nào của Tài Liệu Dự Án mà là chưa hoàn thiện hoặc không chính xác.

Sau đây là những điều khoản và điều kiện của Hợp Đồng mà các Bên đã thống nhất.

CHƯƠNG I
NHỮNG ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN LIÊN QUAN ĐẾN CHỦ THẦU

 1. Chủ Thầu sẽ cung cấp tất cả nhân công, vật tư, kỹ năng và máy móc thiết bị cần thiết để thực hiện tất cả các công việc cho Dự Án như sau:
  Chủ Thầu sẽ phải cung cấp nhân công và vật tư như được trình bày trong phần Tài Liệu Dự Án. Giá Hợp Đồng sẽ là 100.000.000.000 đồng (một trăm tỷ đồng). Giá này đã bao gồm tất cả các loại thuế và các khoản phí để được cấp các loại giấy phép.
  Chủ Thầu sẽ được thanh toán theo như Lịch Trình Thanh Toán được quy định rõ trong Phụ Lục 2 của Hợp Đồng này.
 2. Chủ Thầu sẽ thanh toán cho tất cả những vật tư, nhân công và thiết bị mà được sử dụng trong, hoặc có liên quan đến việc thực hiện Dự Án này khi những hóa đơn hoặc những yêu cầu thanh toán đến hạn thanh toán và bồi thường và giữ cho Dự Án và Chủ Sở Hữu không bị thiệt hại do tất cả những khiếu nại và/hoặc những lệnh kê biên tài sản và để cung cấp bằng chứng đầy đủ cho Chủ Sở Hữu, khi và nếu được yêu cầu rằng Nhà Thầu đã đáp ứng với tất cả các yêu cầu ở trên.
 3. Chủ Thầu sẽ bắt đầu công việc trong vòng ba ngày dương lịch sau khi được thông báo bằng văn bản bởi Chủ Sở Hữu rằng Dự Án đã sẵn sàng. Chủ Thầu cũng đồng ý hoàn thành công việc của Hợp Đồng này trong vòng 365 ngày sau ngày khởi công.
 4. Chủ Thầu đồng ý tiếp tục thực hiện công việc theo một trình tự ngăn nắp và hợp lý và tuân thủ theo những quyết định của Chủ Sở Hữu liên quan đến việc phân định vùng không gian lưu trữ và không gian làm việc của Dự Án.
 5. Chủ Thầu đồng ý rằng không có sự gia hạn về thời gian cho việc thực hiện Hợp Đồng này sẽ được công nhận hoặc sẽ được cho phép mà không có sự đồng ý bằng văn bản của Chủ Sở Hữu.
 6. Chủ Thầu đồng ý bồi thường và giữ cho Chủ Sở Hữu, đại diện của Chủ Sở Hữu, Công ty Kiến Trúc, bên cho vay của Chủ Sở Hữu và tất cả những nhà thầu và/hoặc nhà thầu phụ khác không bị thiệt hại do bất kỳ hoặc tất cả những sự thất thoát hoặc thiệt hại, bao gồm mà không riêng gì chi phí luật sư và các khoản chi phải trả hay phải gánh chịu bởi Chủ Sở Hữu để thực thi những quy định của đoạn văn này) mà đã gây ra bởi sai phạm của Chủ Thầu trong việc thực hiện những quy định của Hợp Đồng này.
 7. Chủ Thầu đồng ý mua bảo hiểm bồi thường cho người lao động như được yêu cầu bởi luật pháp. Chủ Thầu cũng đồng ý mua bảo hiểm thiệt hại tài sản và bảo hiểm trách nhiệm pháp lý tổng thể nói chung để bảo hiểm cho Chủ Thầu và cho Chủ Sở Hữu khỏi những khiếu nại về thương tích cá nhân hoặc chết hoặc về thiệt hại tài sản xảy ra trong khi thực hiện Dự Án, với những mức sàn về tiền bồi thường ít nhất bằng những số tiền được nêu rõ dưới đây:
  • Bảo hiểm rủi ro: 5.000.000.000 đồng tổng cộng
  • Trách nhiệm pháp lý thương tích cá nhân: 100.000.000 đồng mỗi người
  • Trách nhiệm pháp lý chung bao gồm xe cộ: 1.000.000.000 đồng tổng cộng
  • Trách nhiệm pháp lý thiệt hại tài sản: 1.000.000.000 đồng tổng cộng
  • Bồi thường cho người lao động: Theo yêu cầu của luật pháp
  Bất kỳ và tất cả các loại bảo hiểm sẽ phải được phát hành bởi một công ty hoặc những công ty bảo hiểm loại A. Chủ Thầu đồng ý cung cấp cho Chủ Sở Hữu tất cả các chứng cứ cần thiết rằng Chủ Thầu đã đáp ứng với quy định của đoạn văn này. Chủ Thầu cũng đồng ý mua và trang bị cho Chủ Sở Hữu một thỏa thuận bởi công ty bảo hiểm đó mà phát hành mỗi hợp đồng bảo hiểm như thế rằng hợp đồng bảo hiểm như thế sẽ không bị hủy ngoại trừ sau ba mươi (30) ngày kể từ khi có thông báo bằng văn bản cho Chủ Sở Hữu về ý định như thế của công ty bảo hiểm.
  Chủ Thầu đồng ý nhận toàn bộ trách nhiệm pháp lý cho tất cả các thiệt hại hoặc thương tích đối với bất kỳ và tất cả các cá nhân, cho dù là người lao động hoặc người khác và đối với tất cả các tài sản, bao gồm tài sản của Chủ Sở Hữu mà phát sinh và/hoặc có hệ quả từ việc, hoặc theo một cách thức có liên quan đến việc thực hiện công việc được quy định trong Hợp Đồng này hoặc có nguyên nhân từ việc sử dụng vật tư, thiết bị hoặc những tài sản khác bởi Chủ Thầu, những đại diện của Chủ Thầu hoặc người lao động của Chủ Thầu, cho dù là những thứ đó được sở hữu bởi Chủ Sở Hữu, Chủ Thầu hoặc bởi những bên thứ ba, và Nhà Thầu đồng ý bồi thường và giữ cho Chủ Sở Hữu, những đại diện, những người lao động của Chủ Sở Hữu không bị thiệt hại do bất kỳ hoặc tất cả những khiếu nại, bao gồm mà không riêng gì những khiếu nại mà Chủ Sở Hữu có thể bị khiếu nại để phải chịu trách nhiệm pháp lý và những chi phí luật sư và những khoản chi phải trả để thực thi những quy định của đoạn văn này.
  Tất cả các loại bảo hiểm được yêu cầu Chủ Thầu phải có cũng sẽ phải có tên Chủ Sở Hữu và bên cho vay của Chủ Sở Hữu như những bên được bảo hiểm.
 8. Chủ Thầu đồng ý chấp nhận trách nhiệm cho tất cả những thiệt hại gây ra bởi Chủ Thầu để dọn dẹp và sửa chữa tất cả những bề mặt bị vấy bẩn hoặc bị thiệt hại bởi Chủ Thầu, và để bảo vệ công việc đã được thực hiện bởi Chủ Thầu. Nếu bất kỳ tranh chấp nào phát sinh giữa Chủ Thầu và một nhà thầu và/hoặc nhà thầu phụ khác liên quan mà chịu trách nhiệm thiệt hại vào bất kỳ thời điểm nào, tranh chấp đó phải được trình cho Chủ Sở Hữu để có quyết định và quyết định của Chủ Sở Hữu liên quan đến trách nhiệm sẽ là cuối cùng và có tính ràng buộc.
 9. Chủ Thầu hoàn toàn chịu trách nhiệm cho việc tạo dựng, duy trì và giám sát tất cả mọi cảnh báo và biện pháp an toàn liên quan đến việc thực hiện Hợp Đồng này và đồng ý thực hiện tất cả các cảnh báo an toàn liên quan đến công việc của Chủ Thầu và sẽ tuân thủ với tất cả các quy định pháp luật hiện hành cho sự an toàn của con người và tài sản.
 10. Chủ Thầu đồng ý không ủy thác hoặc bán lại bất kỳ phần nào của Hợp Đồng này và không ủy thác bất kỳ khoản tiền đến hạn phải trả hoặc sẽ đến hạn phải trả nào theo Hợp Đồng này mà không nhận được sự chấp nhận bằng văn bản trước đó của Chủ Sở Hữu. Chủ Thầu cũng đồng ý cung cấp cho Chủ Sở Hữu một danh sách tất cả những cá nhân hoặc doanh nghiệp mà Chủ Thầu dự định ký hợp đồng phụ mà với nhà thầu phụ đó để Chủ Thầu có được vật liệu hoặc thiết bị xây dựng. Danh sách như thế được trình bày trong Phụ Lục 3 đính kèm cùng với Hợp Đồng này mà theo đó Chủ Sở Hữu chấp thuận.
 11. Chủ Thầu đồng ý cung cấp những bản vẽ nhà thầu hoặc những mẫu vật như thế khi có thể được yêu cầu bởi Chủ Sở Hữu hoặc Công Ty Kiến Trúc.
 12. Chủ Thầu đồng ý không thuê bất kỳ người nào mà sẽ là không thể chấp nhận đối với Chủ Sở Hữu, Chủ Thầu cũng đồng ý loại bỏ bất kỳ cá nhân nào như thế nếu Chủ Sở Hữu phản đối một cách hợp lý việc tiếp tục thuê mướn của Chủ Thầu trong Dự Án này.
 13. Chủ Thầu đồng ý rằng Chủ Sở Hữu, hoặc những đại diện được ủy quyền của Chủ Sở Hữu, sẽ có quyền yêu cầu, bằng văn bản, loại bỏ hoặc bổ sung bất kỳ phần nào hoặc những phần nào của công việc hoặc của vật tư khi bị loại bỏ khỏi hoặc được bổ sung vào Hợp Đồng này bởi Công ty Kiến Trúc và/hoặc Chủ Sở Hữu. Những điều chỉnh hợp lý sẽ được thực hiện trong phạm vi Giá Hợp Đồng cho những công việc hoặc vật tư bị loại bỏ hoặc bổ sung như thế. Không có công việc bổ sung nào sẽ được phép hoặc không có sự thay đổi nào được thực hiện bởi Chủ Thầu, hoặc được trả bởi Chủ Sở Hữu, trừ khi được ủy quyền bởi Chủ Sở Hữu bằng văn bản, trước khi công việc và/hoặc những sự thay đổi đó được bắt đầu. Chủ Thầu đồng ý từ bỏ tất cả mọi khiếu nại cho việc bổ sung hoặc thay đổi trừ khi Chủ Sở Hữu đã ký vào một Lệnh Thay Đổi bằng văn bản.
  Chủ Thầu cũng đồng ý đưa ra thông báo cho Chủ Sở Hữu về tất cả những khiếu nại cho những công việc bổ sung, cho những yêu cầu về việc gia hạn thời gian và cho những thiệt hại vì những chậm trễ theo Hợp Đồng này. Chủ Thầu công nhận và đồng ý rằng bất kỳ những lệnh thay đổi nào cho những công việc bổ sung phải được sự chấp thuận bằng văn bản bởi Chủ Sở Hữu.
 14. Chủ Thầu đồng ý thu xếp được và cung cấp cho Chủ Sở Hữu và duy trì có hiệu lực trong suốt thời hạn của Hợp Đồng này, nếu được yêu cầu như thế, một chứng thư đảm bảo từ một nhà bảo lãnh hoặc những nhà bảo lãnh mà chấp nhận được với Chủ Sở Hữu với số tiền tương đương với phần chưa được thanh toán của Giá Hợp Đồng, mà tùy thuộc vào và đảm bảo sự thực hiện chính xác và đầy đủ và tuân thủ đầy đủ tất cả các điều khoản và điều kiện của Hợp Đồng này, phí đảm bảo do đó được trả bởi Chủ Thầu.
 15. Chủ Thầu đảm bảo công việc của Chủ Thầu không có bất kỳ khiếm khuyết gì về vật liệu hoặc tay nghề trong thời hạn một năm kể từ ngày khoản thanh toán cuối cùng hoặc ngày nhận được Chứng Thư Đủ Điều Kiện Để Ở được ban hành bởi cơ quan phụ trách xây dựng cho Dự Án này. Chủ Thầu do đó bàn giao tất cả những sự đảm bảo của nhà cung cấp mà được thực hiện bởi mỗi nhà sản xuất thiết bị hoặc bộ phận thiết bị cho Chủ Sở Hữu.
 16. Trong trường hợp Chủ Thầu sai phạm trong việc chỉnh sửa, thay thế và/hoặc sửa chữa công việc bị lỗi hoặc có khiếm khuyết được thực hiện và/hoặc vật tư được cung cấp theo Hợp Đồng này, hoặc sai phạm trong việc hoàn thiện hoặc trong việc tiếp tục thực hiện một cách tận tụy công việc của Chủ Thầu theo Hợp Đồng này trong phạm vi thời gian được cung cấp theo Hợp Đồng này, Chủ Sở Hữu, sau ba ngày thông báo bằng văn bản cho Chủ Thầu sẽ có quyền khắc phục, thay thế và/hoặc thực thi công việc có sai phạm hoặc có khiếm khuyết như thế, hoặc đảm nhận lấy công việc được quy định theo Hợp Đồng này và hoàn thiện công việc đó như Trong Hợp Đồng thông qua nhân công của riêng Chủ Sở Hữu hoặc thông qua một nhà thầu hoặc nhà thầu phụ theo lựa chọn của Chủ Sở Hữu, và tính phí các chi phí của công việc đó cho Chủ Thầu bao gồm bồi thường cho dịch vụ của Công Ty Kiến Trúc trích từ tổng số tiền còn nợ theo Hợp Đồng này hoặc để theo đuổi bất kỳ giải pháp khắc phục nào khác được quy định bởi pháp luật.
 17. Chủ Thầu đồng ý rằng trong trường hợp sai phạm là do Chủ Thầu theo các điều khoản và điều kiện của Hợp Đồng này, vật tư và thiết bị của Chủ Thầu sẽ được để lại tại Dự Án để được sử dụng bởi Chủ Sở Hữu trong việc hoàn thiện công việc được bao gồm bởi Hợp Đồng này. Chủ Sở Hữu sẽ bị ràng buộc để thanh toán cho Chủ Thầu cho tất cả những vật liệu và vật tư như thế.
 18. Chủ Thầu đồng ý thu xếp và có được, bằng chi phí của Chủ Thầu, tất cả các giấy phép, sự phê chuẩn thiết kế, việc kiểm tra thử nghiệm, và tất cả những sự phê duyệt của chính quyền các cấp khác liên quan đến công việc được thực hiện trên Dự Án và để tuân thủ với tất cả các quy định pháp luật của nhà nước, và để trả cho tất cả các chi phí phải gánh chịu liên quan đến sự tuân thủ pháp luật như thế, để trả cho tất cả các chi phí và thuế, bao gồm thuế VAT và thuế sử dụng, và cũng trả cho tất cả các loại thuế theo luật pháp về bảo hiểm lao động, bảo hiểm xã hội hoặc bất kỳ mục đích tương tự nào, và để cung cấp tất cả các báo cáo và thông tin cần thiết cho những có quan nhà nước liên quan đến những điều đã nói trên đây để giữ cho Chủ Sở Hữu và bất kỳ nhà thầu và/hoặc nhà thầu phụ nào khác không bị thiệt hại do bất kỳ những sự thất thoát hoặc thiệt hại nào có nguyên nhân bởi sai phạm của Nhà Thầu trong việc tuân thủ những điều khoản và điều kiện của đoạn văn này.
 19. Chủ Thầu đồng ý thanh toán cho tất cả các loại tiền bản quyền, lệ phí cấp phép để bảo vệ tất cả những vụ kiện hoặc khiến nại về bất kỳ dạng vi phạm bản quyền hoặc bằng phát minh sáng chế nào liên quan đến công việc của Chủ Thầu theo Hợp Đồng này và để bảo vệ Chủ Sở Hữu và những nhà thầu khác không bị thiệt hại do thất thoát, do những chi phí bởi vì việc sử dụng hoặc sự vi phạm bản quyền như thế bởi Nhà Thầu.
 20. Nếu bất kỳ phần nào của công việc của Chủ Thầu phụ thuộc, vì sự thực thi phù hợp, vào công việc của Chủ Sở Hữu, bất kỳ nhà thầu nào khác, Chủ Thầu sẽ kiểm tra và báo cáo kịp thời cho Chủ Sở Hữu bất kỳ những sự bất đồng hoặc khiếm khuyết rõ ràng nào trong công việc như thế mà khiến cho công việc đó không thích hợp để thực hiện trên Dự Án. Sai phạm của Chủ Thầu trong việc kiểm tra và báo cáo sẽ cấu thành một sự chấp nhận công việc của Chủ Sở Hữu, và/hoặc của những nhà thầu khác.
 21. Chủ Thầu sẽ cung cấp toàn bộ các hóa đơn và những sự từ bỏ quyền lưu giữ đã được thực thi theo dạng thức được yêu cầu bởi Chủ Sở Hữu, vào hoặc trước ngày thứ năm của tháng để Chủ Sở Hữu có thể chấp nhận, xem xét và phê duyệt những hóa đơn đã nói cho chu trình thanh toán hiện hành. Yêu cầu thanh toán sẽ được hiểu là được chấp nhận bởi Chủ Sở Hữu vào ngày Chủ Sở Hữu xác định, theo quyết định của Chủ Sở Hữu, rằng Chủ Sở Hữu có tất cả các thông tin cần cho quá trình thanh toán.

CHƯƠNG II
NHỮNG ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN LIÊN QUAN ĐẾN CHỦ SỞ HỮU

 1. Chủ Sở Hữu đồng ý thuê Chủ Thầu thực hiện công việc được miêu tả trong Mục 1 của Hợp Đồng này chiếu theo những điều khoản và điều kiện của Hợp Đồng này.
 2. Chủ Sở Hữu đồng ý thanh toán cho Chủ Thầu toàn bộ Giá Hợp Đồng, trừ đi những khoản tiền giữ lại, mà còn nợ đọng khi sự thực thi đầy đủ và kịp thời công việc của Chủ thầu được thực hiện theo Hợp Đồng này và khi có được sự nghiệm thu bằng văn bản đối với công việc đó của Chủ Sở Hữu.
 3. Chủ Sở Hữu sẽ giải phóng các tờ séc cho những hóa đơn được chấp nhận của Chủ Thầu một lần mỗi tháng vào ngày thứ 10 của tháng đó cho những công việc đã được hoàn thành trừ đi 10% khoản tiền giữ lại và những khoản giữ lại khác.
 4. Lần thanh toán cuối cùng, bao gồm tất cả các khoản giữ lại, sẽ đến hạn thanh toán và phải trả vào ngày thứ 10 của tháng đó trong vòng ba mươi ngày sau khi nghiệm thu toàn bộ Dự Án và tất cả các công việc đã được nghiệm thu bằng văn bản bởi Chủ Sở Hữu.

CHƯƠNG III
ĐIỀU KHOẢN CHUNG

 1. Bất và tất cả các tranh chấp liên quan đến, hoặc phát sinh từ Hợp Đồng này, bao gồm những khiếu nại phát sinh từ luật về quyền lưu giữ theo cơ chế, sẽ được trình cho hội đồng trọng tài có tính chất ràng buộc trước khi một trọng tài đơn lẻ được chỉ định bởi Hiệp Hội Trọng Tài. Việc phân xử theo cơ chế trọng tài như thế sẽ được thực hiện theo các Quy định Phân xử của Ngành Xây Dựng của Hiệp Hội Trọng Tài và phiên phân xử của trọng tài sẽ diễn ra tại Tỉnh Đông Nam. Trọng tài sẽ có quyền quyết định bất kỳ những tranh chấp nào. Bên thắng, như được xác định của trọng tài, sẽ được bồi thường các lệ phí trọng tài mà đã phải gánh chịu, các chi phí hợp lý cho luật sư, các chi phí chứng giám của các chuyên gia có liên quan đến việc phân xử. Trước khi nộp đơn khiếu nại cho trọng tài, các bên đồng ý hòa giải những tranh chấp của họ tại Tỉnh Đông Nam, với một nhà trung gian hòa giải được lựa chọn bởi Chủ Sở Hữu. Mỗi bên sẽ trả một nửa chi phí cho nhà trung gian hòa giải đó.
 2. Hợp Đồng này sẽ không được chỉnh sửa trừ khi sự chỉnh sửa được lập thành văn bản và được ký bởi Chủ Sở Hữu và Chủ Thầu.
 3. Hợp đồng này được diễn giải và được chế tài theo luật pháp của Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.
ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮUĐẠI DIỆN CHỦ THẦU


NGUYỄN THỊ MUA BÁN
Giám Đốc Công ty Thương Mại
Mua Bán Đủ Thứ
Ngày ký: ________________


NGUYỄN VĂN XÂY NHÀ
Giám Đốc Công ty TNHH Xây Dựng
Xây Đủ Mọi Thứ
Ngày ký: _________________

Phụ Lục A – Tài Liệu Dự Án

Phụ Lục B – Lịch Trình Thanh Toán

Phụ Lục C – Danh Sách Các Nhà Thầu Phụ